Algemene Voorwaarden checkout

Algemene Voorwaarden(General Terms and Conditions)

1. Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan:
• Abonnement: De overeenkomst tussen Instabike en huurder voor het gebruikmaken van de fiets en eventuele aanverwante producten of diensten.
• Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden, die gelden voor ieder abonnement.
• Einddatum: De datum die geldt als einde van het abonnement, zoals is bepaald door een opzegging van de huurder.
• Fiets: De transport- of stadsfiets die door Instabike aan de huurder beschikbaar wordt gesteld en door de huurder moet worden gebruikt in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.
• Huurder: Natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst voor een abonnement aangaat met Instabike.
• Instabike winkel: Een service punt waarvan het adres op de site van Instabike staat vermeld.
• Instabike: Instabike BV, statutair gevestigd aan het Rokin 105-A in Amsterdam, KvK 69884919.

2. Toepasselijkheid
2.a.Deze Algemene voorwaarden gelden voor ieder abonnement dat wordt afgesloten tussen Instabike en huurder.
2.b.Van deze Algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken na bevestiging per e-mail door Instabike.

3. Prijzen
3.a. De prijzen voor een Instabike-fiets zijn all-inclusive. Eventuele reparatiekosten komen dus voor rekening van Instabike, behoudens het in artikel 7 en 8 bepaalde.
3.b. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

4. Abonnement
4.a. Een abonnement geeft huurder het recht om gebruik te maken van één fiets, die niet gedeeld hoeft te worden met anderen.
4.b. De Instabike-fiets waar huurder recht op heeft vanaf de ingangsdatum van het abonnement, dient afgehaald te worden bij één van de Instabike-winkels. Als Instabike niet in staat is om binnen 24 uur een fiets beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld door een wachtlijst, dan wordt de bijdrage voor de periode tot er wel een fiets beschikbaar is terug betaald.
4.c. Gedurende het abonnement heeft huurder recht op gratis reparaties. Het betreft uitsluitend reparaties van gebreken die zijn ontstaan door normaal gebruik van de fiets.
4.d. Het is huurder niet toegestaan wijzigingen aan de fiets aan te brengen die niet ongedaan kunnen worden gemaakt zonder schade te veroorzaken.
4.e. Huurder moet beschikken over een SEPA-bankrekening met voldoende saldo voor de maandelijkse afschrijving.
4.f. Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor het naleven van deze Algemene voorwaarden.

5. Verlies van de sleutel
5.a. Verliest huurder een sleutel van de fiets of gaat de sleutel kapot, dan kan hij of zij een nieuwe aanvragen en ophalen bij Instabike voor 15,00 euro per sleutel.
5.b. Huurder mag geen sleutel laten bijmaken, noch meer dan één sleutel per slot in zijn of haar bezit hebben.
5.c. Vindt huurder een eerder als verloren gerapporteerde fietssleutel terug, dan moet hij of zij die onmiddellijk naar één van de Instabike-winkels brengen.

6. Gebruik van de fiets
6.a. Huurder mag de fiets alleen op eigenlijke wijze gebruiken en dient zich te gedragen als een goed huurder en fietser.
6.b. De Instabike-fiets mag uitsluitend door huurder worden gebruikt.
6.c. De Instabike-fiets mag alleen voor privédoeleinden worden gebruikt.
6.d. De Instabike-fiets blijft volledig eigendom van Instabike. Huurder mag dan ook geen enkel (zekerheids)recht vestigen op de fiets tegenover een derde.

7. Reparaties
7.a. Wanneer de Instabike-fiets van huurder kapot is, kan hij of zij hem kosteloos laten repareren door Instabike.
7.b. Voor reparatie dient huurder de fiets te brengen naar één van de Instabike-winkels. De adressen en openingstijden zijn te raadplegen via instabike.eu.
7.c. Instabike repareert de fiets binnen 8 uur nadat huurder zich heeft gemeld. Is de schade te groot om binnen 8 uur te repareren, dan krijgt huurder een vervangende fiets.
7.d. Huurder heeft geen recht op compensatie voor eventuele transportkosten en tijd waarin hij of zij geen gebruik kan maken van de kapotte fiets.
7.e. Reparaties zijn alleen gratis als het gebreken betreft die zijn ontstaan door normaal gebruik van de fiets. Te denken valt aan een lekke band, remproblemen, een kapot zadel en niet functionerende verlichting.

8. Schade anders dan door normaal gebruik
8.a. Oordeelt Instabike dat de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik van de fiets, dan is Instabike gerechtigd een marktconforme vergoeding te vragen voor de reparatie.
8.b. Is de schade aan de fiets ontstaan door vandalisme, dan moet huurder dit binnen 24 uur na ontdekking melden aan Instabike.
8.c. Is de schade (mede)veroorzaakt door een derde partij, dan is huurder verplicht om de contactgegevens van deze partij te verstrekken aan Instabike, alsmede een door beide partijen ingevuld Europees Schadeformulier.
8.d. Worden in een omstandigheid zoals omschreven in voorgaand lid geen contactgegevens verstrekt aan Instabike, dan zal de schade worden verhaald op huurder.

9. Diefstal en vermissing
9.a. Is de fiets vermist of gestolen, dan moet huurder dit binnen 24 uur melden aan Instabike. Hij of zij is verplicht om de sleutels van het ringslot en het hangslot te overhandigen aan Instabike en (online) aangifte te doen. (N.B. Een valse aangifte doen bij de politie is een misdrijf). Gegevens van de fiets, zoals het framenummer, zijn op verzoek verkrijgbaar.
9.b. Is de fiets verdwenen en heeft huurder zijn Instabike-fiets geparkeerd op een plek waar dit niet was toegestaan, dan heeft hij of zij de plicht om te informeren bij het gemeentelijke fietsdepot of de fiets daar staat. Is dat het geval, dan komt het ophalen van de fiets bij het fietsdepot voor eigen rekening van de huurder. Bovenop de kosten van het fietsdepot zal €12,50 in rekening gebracht worden voor het ophalen. Daarnaast zal er €20,00 in rekening gebracht worden indien het kettingslot vervangen moet worden.
9.c.In verband met het risico op diefstal dient huurder de fiets te allen tijde met zowel het ringslot als het kabelslot op slot te zetten. Als het mogelijk is, dient huurder de fiets met het kabelslot vast te maken aan een vast object.
9.d.Is de fiets met twee sloten op slot gezet en toch gestolen, dan betaalt huurder een eigen risico.
Voor een transportfiets geldt een eigen risico van €50,00. 
Voor een citybike geldt een eigen risico van €75,00.
9.e.Stond de fiets niet met twee sloten op slot op het moment van diefstal of vermissing, dan betaalt huurder bovenop het eigen risico een aanvullende vergoeding van 65 euro.
9.f.Huurder is een eigen bijdrage van 375 euro verschuldigd in het geval:
I : Hij of zij niet of niet tijdig melding doet van de diefstal of vermissing van de fiets.
II : Hij of zij geen fietssleutel kan overhandigen aan Instabike.
9.g.Het systeem van Instabike is gebouwd op vertrouwen. Wanneer blijkt dat huurder onjuiste informatie heeft gegeven over diefstal of vermissing van de fiets, dan is huurder aan Instabike een boetebedrag verschuldigd van 95 euro. Dit bedrag staat los van het eigen risico van 45 euro en de aanvullende vergoeding wegens nalatigheid van 65 euro.
9.h.Wordt een gestolen fiets teruggevonden terwijl huurder nog een abonnement heeft bij Instabike, dan krijgt hij of zij terugbetaald van Instabike:
I : Het eigen risico als de fiets met twee sloten vaststond. Eventuele kosten voor reparatie of renovatie van de teruggevonden fiets worden van dit bedrag afgetrokken. De aanvullende vergoeding wegens nalatigheid à 65 euro wordt niet gerestitueerd.
II : 280 euro als huurder ten tijde van de diefstal geen sleutel kon overhandigen aan Instabike en destijds 375 euro heeft betaald. In dit geval geldt dus per saldo een nalatigheidstoeslag van 95 euro. Van het te restitueren bedrag à 280 euro worden eventuele kosten voor reparatie of renovatie van de teruggevonden fiets afgetrokken.
9.i.Ontbreken er onderdelen van de fiets of zijn deze gestolen, dan heeft Instabike het recht om de kosten hiervoor in rekening te brengen bij huurder. Hiervoor geldt maximaal het bedrag van het eigen risico à 45 euro. Op verzoek verschaft Instabike een prijslijst van de onderdelen.

10. Inleveren oude fiets
10.a.Voor de huurder is er de mogelijkheid om bij aanvang zijn/haar oude fiets in te ruilen tegen een korting op het abonnement. De korting wordt per fiets beoordeeld en vastgesteld. Zowel de huurder als Instabike verlenen goedkeuring aan de overeenkomst ten aanzien van de waarde van de oude fiets.
10.b.Als de huurder een fiets inlevert waarvan hij/zij geen eigenaar is dan wordt het abonnement per direct beëindigd. Alle kosten zullen verhaald worden op de huurder en aangifte zal gedaan worden bij de politie.

11. Aansprakelijkheid
11.a.Huurder dient de fiets bij ingebruikname te controleren. Neemt hij of zij de fiets in gebruik, dan wordt dit gezien als bewijs dat de fiets fatsoenlijk functioneert en er geen onderdelen kapot zijn of ontbreken.
11.b.Zodra huurder vermoedt dat de fiets dusdanige gebreken vertoont dat een veilig gebruik ervan niet meer is te garanderen, moet hij of zij direct contact opnemen met of langsgaan bij Instabike.
11.c.Is de fiets kapot of ontbreken er onderdelen, dan heeft de huurder een eigen verantwoordelijkheid inzake het melden hiervan bij Instabike.
11.d.Het gebruik en beheer van de Instabike-fiets komt volledig voor eigen risico van huurder.
11.e.Uitgezonderd opzet of grove nalatigheid bij Instabike, is Instabike op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade bij huurder door gebruik van de fiets.

12. Betaling
12.a.Betalingen kunnen uitsluitend plaatsvinden via automatische incasso. Sluit huurder een abonnement af, dan is hij of zij daarom verplicht om een machtiging af te geven voor automatische incasso’s van de maandelijkse abonnementskosten (en andere verschuldigde kosten).
12.b.Worden er extra kosten in rekening gebracht, dan heeft Instabike het recht om pas een nieuwe fiets te leveren op het moment dat de extra kosten zijn voldaan.
12.c.Kunnen de abonnementskosten of overige verschuldigde bedragen niet worden afgeschreven bij huurder, of worden deze onterecht door hem of haar gestorneerd, dan is huurder van rechtswege in verzuim. Instabike stuurt huurder in dat geval een aanmaning, waarin wordt vermeld dat het bedrag binnen 15 dagen moet worden betaald. Is het bedrag niet voldaan binnen deze 15 dagen, dan kan Instabike een incassobureau inschakelen. Alle bijkomende kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van huurder.

13. Betaling
13.a.Instabike heeft het recht om de abonnementskosten te wijzigen. Eventuele veranderingen worden minimaal twee maanden voor de prijswijziging per e-mail doorgegeven aan de huurder.
13.b.Eventuele wijzigingen van de Algemene voorwaarden maakt Instabike minimaal 1 maand voor de ingangsdatum bekend via instabike.eu alsmede een e-mail aan huurder.
13.c.Instabike heeft het recht om vorderingen op huurder over te dragen op derden.

14. Duur en opzegging abonnement
14.a.Het abonnement dat huurder bij Instabike afsluit, geldt steeds voor 1 maand. Hierna wordt het abonnement telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van nogmaals 1 maand.
14.b.De kosten voor de eerste maand worden bepaald op basis van het resterende aantal dagen van de kalendermaand.
14.c.De minimale huurperiode is 3 maanden. Na deze 3 maanden is de opzegtermijn van het abonnement is 1 maand. Opzegging kan uitsluitend per e-mail plaatsvinden. Is de opzegging door Instabike ontvangen, dan loopt het abonnement nog 1 maand door. De einddatum van het abonnement is dus exact 1 maand na de dag waarop Instabike de opzegging per e-mail heeft ontvangen.
14.d. De fiets, sleutels en eventuele toebehoren die aanwezig waren op of aan de fiets ten tijde van de verstrekking ervan, dienen uiterlijk op de einddatum ingeleverd te worden in één van de winkels van Instabike.
14.e. Levert huurder de fiets na het opzeggen, maar voor de einddatum, in bij Instabike, dan vervallen daarmee alle rechten die voortvloeien uit het abonnement. Voor deze periode vindt geen restitutie plaats.
14.f. Is de fiets op de einddatum nog niet overgedragen aan Instabike, dan is huurder aan Instabike een boete verschuldigd van 6 euro per dag, met een maximum van 7 dagen. Sluit huurder binnen deze termijn opnieuw een abonnement af, dan loopt de boete slechts door tot het moment van afsluiten van het nieuwe abonnement.
14.g. Is de fiets na 7 dagen nog niet geretourneerd en is het abonnement ook niet geheractiveerd, dan doet Instabike aangifte van diefstal bij de politie.
14.h. Wordt aangifte gedaan bij de politie, dan wordt het schadebedrag voor het ontvreemden van de fiets vastgesteld op 375 euro. Instabike heeft het recht om dit schadebedrag te verhalen op huurder. Instabike behoudt zich tevens het recht voor om daarnaast eventuele schade die boven voornoemd bedrag uitkomt op huurder te verhalen.

15. Niet-nakomingen verplichtingen huurder
15.a.Instabike heeft het recht om het abonnement meteen (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden of op te zeggen door middel van een e-mail aan huurder als:
I . Huurder zijn of haar verplichtingen uit deze Algemene voorwaarden niet nakomt.
II . Beslag wordt gelegd op de fiets of op andere goederen van de huurder en dit de nakoming van zijn of haar verplichtingen verhindert.
III . Huurder met opzet onjuiste informatie geeft aan Instabike.
IV . Redelijkerwijs kan worden verondersteld dat huurder zijn of haar verplichtingen uit het abonnement niet meer kan of gaat nakomen.
V . Instabike naar eer en geweten oordeelt dat huurder de dienstverlening misbruikt.
VI . Huurder te maken krijgt met surséance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
15.b. Komt Instabike zijn verplichtingen uit deze Algemene voorwaarden meermaals of in ernstige mate niet na, dan heeft huurder het recht om het abonnement meteen op te zeggen. Dit dient per e-mail te gebeuren en onder vermelding van de reden(en).

16. Gegevensbescherming
16.a. Sluit huurder een abonnement af, dan leggen wij zijn of haar gegevens vast in een bestand. Dit bestand wordt en/of kan worden gebruikt voor de uitvoering van onze diensten, marketing- en verkoopactiviteiten, marktonderzoek en statistische (bedrijfs)analyses.
16.b.Instabike verstrekt gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een normale uitvoering van de aangeboden dienstverlening. Is sprake van verstrekking, dan wordt gebruik van de gegevens beperkt tot slechts het strikt noodzakelijke gezien het doel.
16.c.Huurder kan altijd en kosteloos inzage krijgen in zijn gegevens en deze gegevens zo nodig aanpassen. Tevens kan huurder altijd bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Instabike.

17. Toepasselijk Recht
Op alle abonnementen en deze Algemene voorwaarden is enkel het Nederlandse recht van toepassing.

For English version of the General Terms and Conditions visit: instabike.eu/en/termsandconditions/